Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Harmonogram działań


Harmonogram realizacji projektu "Edu.Care"
 nr 527360-LLP-1-2012-1-IT-GRUNDTVIG- GMP
 
Lp.
Zadanie
Odpowiedzialność UJK
Termin
  1.  
Koordynacja projektu,
Udział w spotkaniu roboczym w Viterbo
Listopad 2012
  1.  
Przegląd literatury, analiza potrzeb beneficjentów projektu,
Działania merytoryczne: analiza literatury przedmiotu i opisu działań praktycznych, weryfikacja aktualnego stanu prawnego beneficjentów,
01 grudzień- 30 kwiecień
2013
Badanie potrzeb w grupach fokusowych, opracowanie wyników,
Opracowanie i publikacja raportu merytorycznego,
Organizacja spotkania roboczego w Polsce i konferencji naukowej,
7-9 maja 2013
  1.  
Określenie procedury dalszych działań i modelu kształcenia
Współpraca z partnerami
Marzec 2013- lipiec 2013
  1.  
Wdrażanie modelu kształcenia geragogicznego
Wdrażanie modelu w Polsce, organizowanie warsztatów i szkoleń dla beneficjentów projektu
Czerwiec 2013- luty 2014
Udział w spotkaniu roboczym w Hiszpanii
4 kwartał 2013
  1.  
Stworzenie platformy e-learningowej
Współudział w tworzeniu platformy i organizowanie cyklu szkoleń e-learningowych
Sierpień 2013- marzec 2014
  1.  
Ewaluacja i ocena modelu kształcenia
Ewaluacja i ocena modelu kształcenia w Polsce, określenie korzyści beneficjentów projektu
Wrzesień 2013- kwiecień 2014
Udział w spotkaniu roboczym w Rumunii
2 kwartał 2014
  1.  
Wdrożenie systemu jakości
Określenie procedur, narzędzi i kryteriów oceny jakości, odpowiedzialność za system zarządzania jakością w trakcie własnych działań.
Listopad 2012- październik 2014
  1.  
Upowszechnianie założeń, treści i efektów projektu
Upowszechnianie założeń, treści i rezultatów projektu w środowisku akademickim, w czasopismach naukowych, specjalistycznych czasopismach edukacyjnych  i środkach masowego przekazu,
Listopad 2012- październik 2014
Współudział w przygotowaniu materiałów reklamowych
Opracowanie monografii naukowej
Udział w konferencji we Włoszech, Viterbo
4 kwartał 2014
  1.  
Dalsza eksploatacja efektów projektu
Dalsze popularyzowanie teorii i praktyki jako efektów projektu w środowiskach naukowych polskich i zagranicznych
Listopad  2013- październik 2014
  1.  
Udział w konferencjach i seminariach naukowych w Polsce