Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Koordynatorzy Polscy

Dr Małgorzata Stawiak-Ososińska – kierownik naukowy projektu z ramienia UJK, pedagog, historyk oświaty. W swoich badaniach zajmuje się dziejami kobiet w XIX stuleciu oraz komparatystyką. Autor jednej książki, jednego opracowania oraz 70 artykułów z zakresu pedagogiki porównawczej, historii społecznej, historii oświaty oraz historii pracy socjalnej; redaktor jednej pracy zwartej.

Dr Agnieszka Szplit – kierownik organizacyjny projektu - doktor pedagogiki i magister filologii angielskiej, adiunkt zatrudniony w Instytucie Edukacji Szkolnej. Badacz i inspektor szkolny. Autor 40 prac dotyczących pedagogiki i edukacji. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kontroli jakości nauczania (w tym kształcenia ustawicznego), psychodydaktyki, pedeutologii oraz kompetencji nauczycieli i opiekunów seniorów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej, stowarzyszenia ATEE oraz EAQUALS.

Dr Agata Chabior - badacz – adiunkt, gerontolog zatrudniony w Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Od 12 lat jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w Warszawie. Była zaangażowana w utworzenie Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologii w województwie świętokrzyskim w 2002 roku; od 2007 roku jest prezesem Oddziału. Jest inicjatorem wielu lokalnych inicjatyw badawczych dotyczących jakości życia seniorów. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół gerontologii społecznej, pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Jest autorką około 30 publikacji, w tym 2 książek - „Rola aktywności kulturalno-oświatowej w adaptacji do starości: (w świetle badań seniorów z rodzin kieleckich)” (Kielce 2000) i „Aktywizacja i aktywność ludzi w okresie późnej dorosłości” (Kielce 2011). Specjalizacja naukowa i obszary zainteresowań: gerontologia społeczna, andragogika, pedagogika społeczna i praca socjalna, społeczna i komunikacja interpersonalna.

Dr Sławomir Chrost – badacz – doktor teologii i pedagogiki, adiunkt zatrudniony w Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół antropologicznych podstaw pedagogiki. Opublikował około 30 publikacji naukowych, w tym 3 książki.