Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Opis projektu

Celem zasadniczym projektu jest diagnoza sytuacji społeczno-życiowej i zdrowotnej seniorów w wybranych krajach Europy oraz wypracowanie wspólnego, kompatybilnego modelu edukacji „do“ i „w“ starości. Edukacja/kształcenie obejmować ma integralne elementy tego procesu tj.: nauczycieli opiekunów seniorów, opiekunów i animatorów seniorów i samych seniorów. Efektem wspólnych działań ma być określenie standardów kształcenia, wypracowanie modelu kształcenia i przygotowania do wielowymiarowego, profesjonalnego wspomagania osób starszych w ich rozwoju fizycznym, umysłowym, społecznym, kulturalnym i duchowym oraz jego upowszechnienie w krajach europejskich. Projekt trwa 24 miesiące (listopad 2012- październik 2014), ma charakter naukowo- badawczy i wpisuje się w program międzynarodowej współpracy badawczej uczelni.

  Projekt ma dziewięć zasadniczych etapów:
 1. Organizacja i ustalenie zadań i zasad współpracy miedzy partnerami projektu – zapewnienie sprawnej koordynacji projektu.
 2. Przegląd literatury, analiza potrzeb beneficjentów projektu w formie badań pedagogicznych,
 3. Określenie procedury dalszych działań i modelu kształcenia geragogicznego w Europie,
 4. Wdrażanie modelu kształcenia geragogicznego, w tym prowadzenie szkoleń, projektów, tutoring.
 5. Stworzenie Platformy Web 2.0 do wykorzystania w edukacji na odległość (e-learning),
 6. Ewaluacja i ocena modelu kształcenia, ocena doświadczeń i opracowanie założeń w/w modelu,
 7. Wdrożenie systemu jakości w projekcie i jego ewaluacja,
 8. Upowszechnianie założeń, treści i efektów projektu w krajach europejskich,
 9. Dalsza eksploatacja efektów projektu, planowanie wykorzystania i wdrażanie wypracowanych rozwiązań systemowych.
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego, zgodnie z podpisaną umową, jest zobowiązany do realizacji następujących zadań:
 1. Zorganizowanie w maju 2013 roku spotkania roboczego partnerów Projektu celem dalszej koordynacji działań,
 2. Dokonanie analizy polskiej i europejskiej literatury dotyczącej: opieki nad osobami starszymi, stanu ich zdrowia, aktywizacji i kształcenia osób w podeszłym wieku; opisu działań praktycznych podejmowanych w celu usamodzielniania się seniorów; charakterystyki realizowanych i planowanych projektów związanych z edukacją gerontologiczną i geragogiczną, analizy działalności profesjonalnych służb opieki nad seniorami,
 3. Przeprowadzenie analizy potrzeb beneficjentów projektu w Polsce i koordynowanie prac Partnerów w tym zakresie,
 4. Stworzenie raportu naukowego przekazanego do Komisji Europejskiej, uwzględniającego stan wiedzy i badań w Europie oraz wyniki badań pedagogicznych w krajach partnerskich,
 5. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej o szerokim zasięgu,
 6. Publikacja monografii poświęconej badanym teoretycznym i praktycznym aspektom będącym przedmiotem realizacji Projektu,
 7. Podłączenie strony internetowej Projektu do strony Uniwersytetu w celu współtworzenia platformy e-learningowej koniecznej do wdrożenia opracowanego modelu kształcenia seniorów oraz ich opiekunów i animatorów,
 8. Wdrożenie w życie opracowanego europejskiego modelu kształcenia geragogicznego we współpracy ze środowiskiem lokalnym.