Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Partnerzy projektu

Uniwersytet Tuscia (UNITUS) jest średniej wielkości publiczną uczelnią we Włoszech z siedzibą w Viterbo (jest w nim zatrudnionych 300 nauczycieli akademickich i 300 pracowników administracyjnych, studiuje około 10 000 studentów na wszystkich poziomach studiów: licencjackich, magisterskich, doktoranckich). UNITUS został założony w 1979 roku i składa się z siedmiu wydziałów: DISUCOM (humanistyka i komunikacja); DISTU (języki, literatura, historia, prawo i komunikacja); DISBEC (dziedzictwo kulturowe, nauki); DEIM (gospodarka i przedsiębiorczość), DEB (nauki biologiczne i ekologiczne); DAFNE (nauka i technika dla rolnictwa, lasy, natura i energia), DIBAF (Innowacja systemu biologicznego, rolno-spożywczego i leśnego). Tuscia Uniwersytet jest zaangażowany, od kilku lat, w serię inicjatyw mających na celu nie tylko poprawę jakości nauczania i badań naukowych, ale również w szkolenia dorosłych. Odbywa się to poprzez wzmocnienie usług pośrednictwa i zaangażowania przedsiębiorstw w realizację prac projektowych (rozwój projektów biznesowych na bezpośrednie zlecenia spółek). Tuscia Uniwersytet może pochwalić się szeregiem projektów i instytucjonalnych osiągnięć w procesach potwierdzania nieformalnych i formalnych ścieżek szkoleniowych mających na celu udzielanie kredytów edukacyjnych. Wśród najbardziej istotnych są umowy podpisane z departamentem obrony, ASL - Viterbo - Local Health Service. Uniwersytet jest naukowo i operacyjnie połączony z cyfrowymi narzędziami multimedialnymi służącymi do dzielenia się wiedzą. UNITUS jest głównym Koordynatorem Projektu "Edu.Care" (koordynator naukowy w osobie prof Gianluca Biggio, pracownik naukowy jednostki personelu DISUCOM; koordynator administracyjny Massimo Romanelli).
Entropy Knowledge Network jest organizacją posiadającą swoją siedzibę w Rzymie (Via Asmara 26, 00-199 Roma, Italia), specjalizującą się w realizowaniu projektów dotyczących organizacji i rozwoju zasobów ludzkich. Od 2006 roku działa na poziomie narodowym (we Włoszech) i międzynarodowym współpracując zarówno z podmiotami publicznymi jak i prywatnymi. Obszarami zainteresowań organizacji są: formacja menadżerów, ocena i rozwój zasobów ludzkich oraz międzynarodowe projekty badawcze.

Zespół Entropy zapewnia szeroki zakres usług dotyczących zasobów ludzkich ułatwiających rozwój organizacyjny. Są to: szkolenia (dla kierowników i pracowników); rekrutacja, selekcja i rozwój (np. ocena osobistej wydajności i potencjału, model kompetencji); organizacja analiz i badań (np. klimatu organizacyjnego, kultury, modeli przywództwa). Strategiczną rolą Entropy KN jest pomoc klientom w określeniu ich potrzeb, opracowanie planu działań i ułatwianiu zmiany w celu zwiększenia sukcesu ich organizacji. Jej działalność w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i szkolenia mają na celu poprawę wydajności, skuteczności, komunikacji i podniesienie morale pracowników. Zadaniem Entropy w projekcie "Edu.Care" będzie wprowadzenie projektu na platformę WEB, wdrażanie i tworzenie laboratorium innowacji systemu edukacyjnego, rozwój techniczny tzw. podręcznika oraz WP rewizji. Ponadto organizacja przyczyni się do upowszechniania i wykorzystywania wyników badań oraz nadzorowania szkoleń e-learningowych.
Universitat Jaume I (UJI) jest jednym z czterech publicznych uniwersytetów w Walencji oraz pionierem w wykorzystaniu nowych technologii informatycznych (był pierwszą instytucją akademicką w Hiszpanii, która stała się częścią sieci World Wide Web (WWW), to również pierwszy hiszpański uniwersytet, który posiada Centrum Edukacji i Nowych Technologiach (CENT)). Zespół odpowiedzialny za pracę w projekcie "Edu.Care" składa się z grupy psychologów - specjalistów z psychologii klinicznej, z zakresu szkoleń i zarządzania zasobami ludzkimi. Grupa ekspercka, której przyznano na Uczelni miano "grupy doskonałości", brała udział w wielu projektach badawczych o zasięgu lokalnym, krajowym i europejskim. Została zaangażowana w szereg projektów w celu rozszerzenia wykorzystania zaawansowanych technologii w nauczaniu. Zadaniem UJI w projekcie "Edu.Care" będzie koordynacja oceny przeprowadzanych doświadczeń i rozpowszechnianie idei projektu. Podobnie jak w przypadku innych partnerów, UJI będzie uczestniczyć w analizie potrzeb i badaniach naukowych, oparacowywaniu metodologii, szkoleniach, wdrażaniu projektu i warsztatach, ocenie jakości oraz rozpowszechnianiu projektu.
Babes-Bolyai (BBU) jest jednym z największych uniwersytetów w Rumunii i największym uniwersytetem w Transylwanii. To wielokulturowa uczelnia, na której studia prowadzone są w języku ojczystym, węgierskim i niemieckim. Obecnie studiuje na nim około 50 000 studentów (na wszystkich poziomach studiów: licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych). Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoterapii, w ramach Wydziału Psychologii i Nauk Edukacyjnych, jest jednym z najważniejszych departamentów Uniwersytetu, zaś Międzynarodowy Instytut Zaawansowanych Studiów Psychoterapii Stosowanej i Zdrowia Psychicznego jest najlepiej działającym oddziałem badawczym i najbardziej reprezentatywnym w tej dziedzinie w Europie Środkowej i Wschodniej. Babes-Bolyai (BBU) zrealizował wiele zaawansowanych badań z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii. Jego platforma internetowa może wesprzeć projekt "Edu.Care" doświadczeniem z zakresu nowtaroskich badań psychologicznych. Głównym wkładem BBU do projektu będzie koordynacja oceny procesu. Podobnie jak w przypadku innych partnerów, BBU przyczyni się do przeglądu najlepszych praktyk, tworzenia metodologii i ewaluacji projektu.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) jest jedynym uniwersytetem w Regionie Świętokrzyskim gwarantującym optymalne warunki studiowania i zapewniającym różnorodną ofertę kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, ścisłych, medycznych oraz sztuki. Posiada nowoczesną bazę dydaktyczną i naukowo-badawczą. Uczelnia oferuje studia na 34 kierunkach w 150 specjalnościach, posiada 10 uprawnień do doktoryzowania i 1 do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Obecnie studiuje na nim około 18 000 studentów. UJK aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami lokalnymi i krajowymi. Systematycznie poszerza zakres współpracy międzynarodowej.

Projekt "Edu.Care" realizowany jest w ramach Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego posiadającego bogate doświadczenie w kształceniu przyszłych opiekunów dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych oraz pracowników socjalnych. Oferta kształcenia na Wydziale jest stale aktualizowana, dostosowywana do potrzeb potencjalnych studentów i rynku pracy. Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na przestrzeni ostatnich 4 lat stworzono możliwość kształcenia na specjalnościach: Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna, Doradztwo zawodowe i personalne, Pedagogika środowiskowa i socjalna. Od roku akademickiego 2013/2014 studenci studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika będą mieli możliwość kształcenia na specjalności Gerontopedagogika z aktywizacją społeczną seniorów.

W ramach projektu "Edu.Care" UJK będzie odpowiedzialny za dokonanie przeglądu literatury, przeprowadzenie badań naukowych i przygotowanie raportu dotyczącego trendów z zakresu opieki i aktywizacji seniorów w Europie. Oprócz tego podobnie jak inni patnerzy będzie współtworzył metodologię, przyczyni się do przeglądu najlepszych praktyk oraz będzie uczestniczył w ewaluacji projektu.