Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Aktywizacja seniorów – między powinnością a profesją – kształcenie i działanie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Instytut Pedagogiki i Psychologii

MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

Aktywizacja seniorów – między powinnością a profesją – kształcenie i działanie

KIELCE 8 – 9 MAJA 2013

Program konferencji (zobacz)

Abstrakty wystąpień (zobacz)

Goście, którzy potwierdzili swój udział: Profesor Gianluca Biggio (Uniwersytet Tuscia, Włochy), Profesor Rosa M. Banos (Uniwersytet w Walencjii, Hiszpania), Profesor Claudio G. Cortese (Uniwersytet w Turynie, Włochy), Profesor zw. dr hab. Olga Czerniawska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi), Profesor Daniel David (Uniwersytet Babes-Bolyai, Rumunia; Mount Sinai School of Medicine, Nowy Jork, USA), David Opris (Uniwersytet Babes-Bolyai, Rumunia), Profesor zw. dr hab. Józef Półturzycki (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku), Profesor Soledad Quero Castellano (Uniwersytet Jaume, Castellón, Hiszpania), Profesor Aurora Szentagotai-Tatar (Uniwersytet Babes-Bolyai, Rumunia), Roberto Vardisio (Entropy Knowledge Network, Rzym, Włochy)

  Komitet Naukowy:
 • prof. Gianluca Biggio (Włochy)
 • prof. dr Cristina Botella (Hiszpania)
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj
 • prof. dr Daniel David (Rumunia)
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
 • dr hab. prof. UJK Bożena Matyjas
 • dr hab. prof. UJK Elżbieta Trafiałek
 • dr hab. prof. UP Zofia Szarota
 • dr hab. prof. UJK Małgorzata Orłowska
  Komitet Organizacyjny:
 • dr Małgorzata Stawiak – Ososińska
 • dr Agata Chabior
 • dr Sławomir Chrost
 • dr Agnieszka Szplit
  Goście honorowi:
 • Uniwersytet Tuscia w Viterbo, Włochy
 • Entropy Knowledge Network z Rzymu, Włochy
 • Uniwersytet Babes Bolyai z Cluj –Napoka, Rumunia
 • Uniwersytet Jaume I z Castelló de la Plana, Hiszpania

Konferencja wpisuje się w działania naukowo-badawcze określone w projekcie naukowym Edu Care nr: 527360-LLP-1-2012-1-IT-GRUNDTVIG- GMP.

Starość jest naturalnym zjawiskiem związanym z upływem czasu, mającym rozległe konsekwencje dla położenia rodzin i gospodarstw domowych, zatrudnienia oraz finansów publicznych. Demograficzne zjawisko starzenia się społeczeństw Europy z jednej strony, technologizacja codzienności i budowa społeczeństwa informatycznego z drugiej, z całą ostrością ujawniają konieczność wypracowania nowych form pracy i współpracy z seniorami, celem/efektem których będzie zapewnienie im odpowiedniej jakości życia w starości. Zachodzące zmiany i podejście do ludzi starych skłaniają do refleksji i do podjęcia dyskusji nad aktualnymi trendami w opiece i aktywizowaniu seniorów.

  Cele konferencji:
 1. Analiza literatury dotyczącej opieki instytucjonalnej i środowiskowej nad osobami starszymi, stanu zdrowia seniorów, aktywizacji i kształcenia ludzi w podeszłym wieku
 2. Opisu działań praktycznych podejmowanych w zakresie uaktywniania i usamodzielniania seniorów.
 3. Charakterystyki realizowanych i planowanych projektów związanych z kształceniem gerontologicznym i aktywizacją seniorów.
 4. Wytyczenie podstawowych założeń modelu kształcenia edukacji „do” i „w” starości, modelu opieki i aktywizacji seniorów.
 5. Opracowanie złożeń programu kształcenia i przygotowania do wielowymiarowego i profesjonalnego wspomagania osób starszych w ich rozwoju fizycznym, psychicznym, społecznym, kulturalnym i duchowym.
  Problematyka obrad będzie skoncentrowana wokół czterech sekcji/obszarów tematycznych:
 1. Diagnoza i ocena sytuacji demograficznej, zdrowotnej, społecznej i rodzinnej seniorów – ujęcie historyczne i komparatystyczne
  Celem tej sekcji będzie wykazanie z jednej strony postaw i zachowań wobec ludzi starych, a z drugiej roli oraz pozycji seniorów w rodzinie i społeczeństwie, zakresu ich uczestnictwa w życiu społecznym, w przeszłości i współcześnie, w Polsce i w różnych krajach świata.
 2. Opieka i terapia – poszukiwanie jedności w różnorodności
  Celem tego bloku tematycznego jest pokazanie opieki w ujęciu interdyscyplinarnym i wielopodmiotowym. Opieki realizowanej zarówno w określonych instytucjach jak i tej dawanej przez niewyspecjalizowanych opiekunów rodzinnych w warunkach domowych, wreszcie placówki o charakterze medycznym i społecznym organizowane i prowadzone przez organizacje pozarządowe. W tym bloku tematycznym możliwa też będzie wymiana doświadczeń z realizowanej z osobami starszymi terapii, która powszechniej znana jest pod nazwą arteterapii i lokalizowana w DPS i DDPS, jak i tej jej odmiany, która dotyka neotecznej, duchowej płaszczyzny funkcjonowania człowieka starszego.
 3. Edukacja „do” i „w” starości płaszczyzną kreacji przestrzeni życiowej seniorów
  W tym bloku tematycznym rozważania będą dwukierunkowe. W jednym omawiane będą determinanty i formy realizowanej przez osoby starsze działalności kształceniowej, tak w wymiarze instytucjonalnym (UTW, KS) jak i promowanych i realizowanych stylach życia w starości (gerontologia edukacyjna). Interesują nas zarówno doniesienia naukowe jak i komunikaty z badań. I drugi to rozważania o kierunkach i formach kształcenia do profesji opiekuna i asystenta osoby starszej. Próba określenia i opisana istniejącego systemu kształcenia gerontologicznego i geragogicznego w Polsce i wybranych krajach Europy.
 4. Aktywizacja społeczno- życiowa seniorów – badania i praktyka
  Aktywizacja pojmowana jako społeczny proces stwarzania możliwości i warunków osobom starszym do tego, aby mogli realizować szeroko pojmowaną aktywność. Aktywizacja wpisująca się w teorię upowszechniania kultury, w nurt działalności pomocowej i obywatelskiej. Dyskusja więc toczyć się będzie wokół efektywności stosowanych rozwiązań praktycznych i proponowanych działań optymalizujących ten proces.
  Organizacja i uczestnictwo w konferencji:
 • Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji oraz tematów referatów lub komunikatów do 22.03.2013 roku drogą mailową na adres: konfeducare@ujk.edu.pl
 • Teksty w języku angielskim w wersji papierowej i elektronicznej prosimy dostarczyć w dniu konferencji. Abstrakty w języku polskim i angielskim prosimy nadsyłać do 12.04.2013 roku. Teksty należy przygotować w edytorze MS Word, czcionką Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza. Przypisy należy umieszczać na dole strony, numerując kolejno. Do pełnego tekstu wystąpienia prosimy dołączyć streszczenie w języku polskimi i angielskim (do ½ strony).
 • Teksty wystąpień zostaną opublikowane w formie recenzowanej pracy zbiorowej, wydanej w wersji anglojęzycznej.
 • Opłata konferencyjna:
  • 500 PLN: pełny udział w konferencji, publikacja, wyżywienie, uroczysta kolacja, tłumaczenie wystąpień gości zagranicznych.
  • 300 PLN: publikacja tekstu, bez udziału w konferencji.
 • Noclegi każdy z uczestników zapewnia sobie we własnym zakresie.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji organizatorzy nie zwracają opłaty konferencyjnej
 • Koszty podróży uczestnikom konferencji pokrywają jednostki delegujące.
 • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest nadesłanie karty zgłoszenia drogą mailową i wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 22.03.2013 roku, na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 z dopiskiem „EduCare-91”

W czasie konferencji organizatorzy umożliwiają z korzystania z rzutnika multimedialnego, tablicy interaktywnej i komputera.

Bardziej szczegółowe informacje przekazane zostaną w komunikacie 2.

Referaty zaproszonych gości honorowych wygłoszone w języku angielskim będą tłumaczone na język polski.

Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować również na adres: konfeducare@ujk.edu.pl

W oczekiwaniu na spotkanie i naukową refleksję przesyłamy wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiamy.

Organizatorzy